JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ JSMEINLINE.CZ/NALEDE/ +420 736 683 605

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor/kemp

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora/kempu a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře/kempu.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – Ludus magnus, z.s. (dále jen provozovatel)
 1. Účastníkem příměstského tábora/kempu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor/kemp a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele.Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor/kemp.
 1. Účastník příměstského tábora/kempu je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora/kempu. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora/kempu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora/kempu. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora/kempu je povinen šetřit majetek v místě pobytu.
 1. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor/kemp seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
 • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
 • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.
 • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).
 1. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora/kempu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, Ludus Magnus, z.s. neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
 1. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.sportovnikempy.com a zaplacení příměstského tábora/kempu do 14. dnů od přihlášení.
 1. Před nástupem dítěte na příměstský tábor/kemp je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o zdravotní způsobilosti dítě vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.
 1. Na sportovní tábor/kemp musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na sportovní kemp samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na kemp/tábor přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj Ludus magnus, z.s. nepřebírá zodpovědnost.
 1. Každý den po ukončení příměstského tábora/kempu si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.
 1. Cenové podmínky a způsob úhrady: Ludus Magnus, z.s. má právo na zaplacení ceny příměstského tábora/kempu k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Ludus Magnus, z.s. může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
 1. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora/kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor/kempu, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.
 2. Výše stornovacího poplatku:
 • Storno 4 týdny před začátkem tábora/kempu – objednavatelům náleží plná cena úplaty tábora/kempu
 • Storno 3 týdny před začátkem tábora/kempu – storno ve výši 25% z úplaty tábora/kempu
 • Storno 2 týdny před začátkem tábora/kempu – storno ve výši 50% z úplaty tábora/kempu
 • Storno 1 týden před začátkem tábora/kempu – storno ve výši 100% z úplaty tábora/kempu
 • Ukončení táboru/kempu v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora/kempu

Doporučujeme sjednat u pojišťovny pojištění storna tábora/kempu.

 1. Ludus Magnus, z.s. má právo odečíst stornovací poplatek od složení zálohy či zaplacení ceny příměstského tábora/kempu. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
 2. Ludus Magnus, z.s. má právo navýšit cenu tábora/kempu v souvislosti s nenadálým nárůstem cen od našich dodavatelů. Tato částka bude případně dodatečně vyfakturována.
 3. Zákonný zástupce může písemně požádat o změnu fakturačních údajů za účelem čerpání zaměstnaneckých benefitů. Po úhradě přihlášky je úprava faktury za tímto účelem a následné vrácení původní úhrady možné s manipulačním poplatkem 250 Kč.
 4. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora/kempu a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

 

Organizátor příměstských sportovních táborů a kempů Ludus Magnus, z.s.